Plan de acreditación da experiencia profesional

Plan de acreditación da experiencia profesional

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria puxo en funcionamento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial, as competencias profesionais adquiridas no desenvolvemento do traballo ou por outras vías non formais de aprendizaxe. Esta...

Campaña de Nadal de Asetem

Melide acolleu o luns 8 de xaneiro a celebración da gala de Nadal que en colaboración co Concello de Melide organiza a Asociación de Empresarios Terra de Melide. Este ano a novidade foi o aumento na contía de premios xa que se repartiron en total 6.200 euros no...
REFORMA DO TRABALLO AUTÓNOMO

REFORMA DO TRABALLO AUTÓNOMO

LEXISLACION LABORAL LEI 6/2017, DE REFORMA URXENTE DO TRABALLO AUTONOMO (BOE 257, DO 25/10/2017) MEDIDAS CON ENTRADA EN VIGOR O 01/01/2018: NOVO RÉXIME DE RECARGOS POR COTIZACIÓNS A SEGURIDADE SOCIAL, INGRESADAS FÓRA DE PRAZO. Con presentación en prazo dos documentos...

AXUDAS PARA AMPLIAR A REDUCIÓN DAS COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL

AXUDAS PARA AMPLIAR A REDUCIÓN DAS COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL (DOGA Nº 160 DO 24 DE AGOSTO DE 2017) Obxeto: Manter a tarifa plana de 50€ de cota de autónomos durante os meses que van do 7 ao 12 de alta. Beneficiarios: Persoas traballadoras que estean de alta no réxime...
SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL. (DOGA Nº 153 do 11 agosto de 2017) Beneficiarios: Empresas persoas físicas ou xurídicas, pemes, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica....