NOTICIAS ASETEM

SUBVENCIÓNS MES DE XUÑO (DOG 113, DO 15 DE XUÑO)

SUBVENCIÓNS PARA A MELLORA DA IMAXE, ACONDICIONAMENTO E MODERNIZACIÓN DO ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS RETALLISTAS (DOG 113, DO 15/06/2017) Beneficiarios: Empresas persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica. Requisitos, entre outros: que estean de alta nalgunha das epígrafes do IAE que ser relacionan no Anexo II da Orde da convocatoria, e que desenvolvan a súa actividade comercial retallista nun establecemento de ata 150 m2 de superficie de exposición e venda (agás a actividade 653.1 do IAE) Prazo de solicitude: Ata o 17/07/2017. Actuacións subvencionables, realizadas e pagadas entre o 01/01/2017 e o 30/10/2017, e contías: 1.- PROXECTOS DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DO LOCAL, con proxecto técnico de decoración e interiorismo, consistentes en: 1.a) Obras de reforma e acondicionamento integral da superficie de exposición e venda do local. 1.b) Adquisición de moblaxe e adquisición de equipamento especializado para a exposición do produto, de uso exclusivo na zona de exposición e venda. 1.c) Mellora da fachada exterior do local e instalación de toldos, carteis, letreiros ou similares. Investimento subvencionable, para o conxunto das actuacións: entre 15.000€ e 30.000 € (IVE excluído). Este investimento ampliarase ata 2.000€ para atender os custos de proxecto técnico de interiorismo e decoración, sempre que este non supere o 10% do investimento. Contía: 50% do investimento máximo subvencionable. 2.- PROXECTOS DE RENOVACIÓN E MELLORA DA IMAXE COMERCIAL, consistentes en: 2.a) Obras de reforma e acondicionamento da superficie de exposición e venda do local. 2.b) Adquisición de moblaxe e adquisición de equipamento especializado para a exposición do produto, de uso exclusivo na zona de exposición...

AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (DOG 73, DO 17 ABRIL)

AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (DOG 73, DO 17 ABRIL) Proxectos subvencionables: creación de PEMES por novos emprendedores, investimentos para a ampliación de novas PEMES xa creadas. Definicións: .- Novo emprendedor. Persoa física que non estea acometendo unha actividade económica por conta propia ou ben, que figure de alta como autónomo con unha antigüidade igual ou inferior a 42 meses. .- Nova PEME-Autónomos: cando a alta censal teña unha antigüidade inferior a 42 meses e deberá ter plena dedicación ao proxecto, non podendo desempeñar outra actividade por conta propia ou allea dende a alta na actividade ou da data da solicitude) .- Nova PEME-Sociedades: cando tanto a súa constitución como a súa alta censal non teñan unha antigüidade superior a 42 meses. Custo subvencionable do proxecto entre 25.000 e 500.000 euros. Serán beneficiarios desta axuda as PEMES que cumpran os seguintes requisitos, entre outros: .- Mais da metade do seu capital corresponderá a persoas físicas que non estean acometendo outras actividades económicas por conta propia na data de presentación da solicitude. .- Polo menos unha das persoas físicas cunha participación superior ao 20% no capital e sen outra actividade por conta propia deberá ter plena dedicación ao proxecto. .- Contribución financeira ao proxecto, de como mínimo o 25% do importe do investimento. Investimentos subvencionables: Obra civil; bens de equipamento; activos fixos mobiliarios; activos inmateriais; gastos de I+D e canon franquías; aluguer bens inmobles, reforma instalacións; gastos de informe de auditoría; e activos pertencentes a un establecemento que pechase ou vaia pechar. Contía: ata o 25% dos investimentos subvencionables (ata o 35% no caso de pequena empresa) Prazo de solicitude: ata...
Plagostel
Igape
Federación Galega de Comercio
Concello de Melide
Xunta de Galicia
Programa de Apoio ao Comercio
Unión Europea Fondo Social Europeo Iniciativa de Fondo Juvenil

BOLETIN DE NOTICIAS

Email

La Caixa
Banco Sabadell

Faite oír coa nosa voz Asóciate e descubre as vantaxes de afiliarse a Asetem

— Faite Socio —

Máis Info