NOTICIAS ASETEM

AXUDAS PARA AMPLIAR A REDUCIÓN DAS COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL

AXUDAS PARA AMPLIAR A REDUCIÓN DAS COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL (DOGA Nº 160 DO 24 DE AGOSTO DE 2017) Obxeto: Manter a tarifa plana de 50€ de cota de autónomos durante os meses que van do 7 ao 12 de alta. Beneficiarios: Persoas traballadoras que estean de alta no réxime de autónomos, e que estean ou estivesen acollidos á tarifa de 50 € durante os 6 primeiros meses de alta. Requisitos: Rematar a tarifa de 50€ no exercicio 2017, realizar a actividade en Galicia e manter as condicións que deron lugar a esta tarifa de autónomos. Contías: A diferenza entre o que se paga de cota de autónomos entre os meses 7 e 12, tendo en conta a base mínima de cotización, e 50 €. Aproximadamente 500 euros para o exercicio 2017. Incompatibilidades: Esta axuda é incompatible con calquer axuda de incio de actividade, entre elas coa de promoción de emprego autónomo, programa emega, etc. Prazo de solicitude: Ata o...

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL. (DOGA Nº 153 do 11 agosto de 2017) Beneficiarios: Empresas persoas físicas ou xurídicas, pemes, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica. Requisitos, entre outros: que estean de alta nalgunha das epígrafes do IAE que se relacionan no Anexo II da Orde da convocatoria e que esta constitúa a actividade principal de forma ininterrompida, nos últimos dous anos. Ademáis deben desenrolar a súa actividade comercial retallista nun establecemento de ata 150 m2 de superficie de exposición e venda (agás a actividade 653.1 do IAE). Prazo de solicitude: Ata o 11/09/2017. As actuacións subvencionables, que deben ser realizadas e pagadas entre o 01/01/2017 e o 30/11/2017, son: 1.- PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL: .-Considerase expansión comercial a apertura dun novo establecemento comercial, podendo basearse este no desenrolo do mesmo proxecto comercial, na especialización ou diversifiacación de produtos ou clientes. Os proxectos deberán responder a unha idea comercial innovadora. .-Debe existir o compromiso de contratar a unha persoa por un período mínimo de un ano. .- Investimento mínimo subvencionable 10.000€ e máximo 60.000€. .- Cuantía : 50% do investimento. 2.- PROXECTOS PILOTO POP UP PARA A EXPANSIÓN COMERCIAL: .-Considerase proxecto piloto pop up a apertura, por un prazo máximo de 2 meses, dun novo establecemento comercia, nun concello distinto ao que se ven desenvolvendo a actividade co obxecto de testar ao novo mercado. Os proxectos deberán responder a unha idea comercial innovadora. .- Investimento máximo subvencionable 7.000€. .- Cuantía : 50% do investimento. 3.- TITORIZACIÓN DE PROXECTOS DE EXPANSIÓN DIXITAL: .- Considerase proxecto de expansión dixital o...

INCENTIVOS Á CREACIÓN DE EMPREGO E INCREMENTO DA ESTABILIDADE LABORAL

INCENTIVOS Á CREACIÓN DE EMPREGO E INCREMENTO DA ESTABILIDADE LABORAL. (DOGA Nº 153 do 11 agosto de 2017) Beneficiarios: .- Persoas empregadoras e empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que contraten persoal para prestar servizos en centros de traballo de Galicia. Prazos de solicitude: .- Para contratacións realizadas entre o 01/10/2016 e o 11/08/2017, prazo de solicitude ata o 11/09/2017. .- Para as contratacións subvencionables realizadas dende o 12/08/2017, o prazo de solicitude será ata o último día do mes seguinte á data de inicio da relación laboral subvencionable, como máximo ata o 30/09/2017. Programa I: Programa de incentivos á contratación indefinida inicial .- Incentivaranse a realización de contratos indefinidos iniciais, a tempo completo ou parcial, de persoas desempregadas maiores de 30 anos que esgotasen as prestacións por desemprego. .- Período de contratación: dende o 1/10/2016 ata o 30/09/2017. .- Debese incrementar o cadro de persoal fixo e o emprego neto da empresa respecto á media dos 3 meses anteriores á contratación. .- A xornada non poderá ser inferior ao 50%. .- Cuantía: entre 8.000 € e 20.000€ segundo o colectivo no caso de contratos a xornada completa. Para contratos a tempo parcial os importes prorratearanse en función da xornada. .- Obrigas entre outras: Manter no cadro de persoal á persoa contratada e o número de persoas traballadoras fixas durante 2 anos. Programa II: Programa de incentivos á contratación de persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social .- Incentivaranse a realización de contratos indefinidos iniciais, contratacións de caracter temporal e as transformacións de contratos temporais en indefinidos con persoas que estean en situación ou risco...

SUBVENCIÓNS PARA MULLERES EMPRENDEDORAS EN GALICIA (DOGA Nº 148 DO 4 DE AGOSTO DE 2017)

PROGRAMA EMEGA. FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO EN GALICIA. (DOGA Nº 148 DO 4 DE AGOSTO DE 2017) Beneficiarias e requisitos comúns: Empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade ou formalicen os seus plans Innova ou Activa, entre o 01/08/2016 e o 04/09/2017, microempresa ou pequena empresa calquera que sexa a súa forma xurídica. A administración da empresa teñen que exercela mulleres e o capital social estar maioritariamente subscrito por mulleres (pequenas empresas) e integramente subscrito por mulleres (microempresas). As promotoras deben estar de alta na Seguridade Social, desenvolvendo a súa actividade profesional na empresa de forma habitual. Investimento mínimo en inmobilizado material ou intanxible, nas Liñas Emprende, Innova e Activa,  de 1.000 € (3.000 € na liña ITEF), se incluír o IVE, agás cando non sexa susceptible de recuperación. Liñas de Axuda: LIÑA EMPRENDE Beneficiarias e requisitos: Empresas de nova creación, que inicien a súa actividade entre o 01/08/2016  e o 04/09/2017. Ten que supor a creación dos postos de traballo de todas as promotoras; que deben estar desempregadas durante un período mínimo de 1 mes inmediatamente anterior á data de inicio da actividade laboral. No caso de empresas constituídas por máis de unha promotora, a condición de desempregada deberá cumprirse polo 50% das promotoras, como mínimo. Contía: Entre 12.000 e 22.000 €, segundo o número de postos de traballo para mulleres que se creen. LIÑA INNOVA Dirixido a empresas constituídas por mulleres que acrediten a realización efectiva da actividade empresarial entre 2 e 5 anos. Deben presentar un proxecto de mellora que supoña a creación, como mínimo, de un posto de traballo para unha muller, de...
Plagostel
Igape
Federación Galega de Comercio
Concello de Melide
Xunta de Galicia
Programa de Apoio ao Comercio
Unión Europea Fondo Social Europeo Iniciativa de Fondo Juvenil

BOLETIN DE NOTICIAS

Email

La Caixa
Banco Sabadell

Faite oír coa nosa voz Asóciate e descubre as vantaxes de afiliarse a Asetem

— Faite Socio —

Máis Info