NOTICIAS ASETEM

AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (DOG 73, DO 17 ABRIL)

AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES (DOG 73, DO 17 ABRIL) Proxectos subvencionables: creación de PEMES por novos emprendedores, investimentos para a ampliación de novas PEMES xa creadas. Definicións: .- Novo emprendedor. Persoa física que non estea acometendo unha actividade económica por conta propia ou ben, que figure de alta como autónomo con unha antigüidade igual ou inferior a 42 meses. .- Nova PEME-Autónomos: cando a alta censal teña unha antigüidade inferior a 42 meses e deberá ter plena dedicación ao proxecto, non podendo desempeñar outra actividade por conta propia ou allea dende a alta na actividade ou da data da solicitude) .- Nova PEME-Sociedades: cando tanto a súa constitución como a súa alta censal non teñan unha antigüidade superior a 42 meses. Custo subvencionable do proxecto entre 25.000 e 500.000 euros. Serán beneficiarios desta axuda as PEMES que cumpran os seguintes requisitos, entre outros: .- Mais da metade do seu capital corresponderá a persoas físicas que non estean acometendo outras actividades económicas por conta propia na data de presentación da solicitude. .- Polo menos unha das persoas físicas cunha participación superior ao 20% no capital e sen outra actividade por conta propia deberá ter plena dedicación ao proxecto. .- Contribución financeira ao proxecto, de como mínimo o 25% do importe do investimento. Investimentos subvencionables: Obra civil; bens de equipamento; activos fixos mobiliarios; activos inmateriais; gastos de I+D e canon franquías; aluguer bens inmobles, reforma instalacións; gastos de informe de auditoría; e activos pertencentes a un establecemento que pechase ou vaia pechar. Contía: ata o 25% dos investimentos subvencionables (ata o 35% no caso de pequena empresa) Prazo de solicitude: ata...
Plagostel
Igape
Federación Galega de Comercio
Concello de Melide
Xunta de Galicia
Programa de Apoio ao Comercio
Unión Europea Fondo Social Europeo Iniciativa de Fondo Juvenil

BOLETIN DE NOTICIAS

Email

La Caixa
Banco Sabadell

Faite oír coa nosa voz Asóciate e descubre as vantaxes de afiliarse a Asetem

— Faite Socio —

Máis Info